مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین-هریس

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین-هریس

سونوگرافی

  • آدرس هریس-خیابان ولیعصر-خیابان گلزارشهدا
  • تلفن 04143433512
درباره مرکز