مرکزمرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان اباده طشک

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان اباده طشک

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - شبکه بهداشت درمان اباده طشک
  • تلفن 7325722060
درباره مرکز