مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله کاشانی

مرکز تصویربرداری بیمارستان آیت اله کاشانی

ماموگرافی

  • آدرس اصفهان-خیابان آیت اله کاشانی
  • تلفن 03132330091
درباره مرکز