مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان

مرکز تصویربرداری بیمارستان کودکان

رادیولوژی

  • آدرس تبریز- خیابان ششگلان
  • تلفن 04135262250
درباره مرکز