مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان راضیه فیروز

مرکز تصویربرداری بیمارستان راضیه فیروز

سنگ شکن

  • آدرس کرمان - خیابان مطهری شرقی
  • تلفن 03432228484
درباره مرکز