مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سراوان- بلوار سرجو
  • تلفن
درباره مرکز