مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان مرادی

مرکز تصویربرداری بیمارستان مرادی

سی تی اسکن

  • آدرس کرمان - رفسنجان
  • تلفن 03435230080
درباره مرکز