مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی بابلسر

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی بابلسر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بابلسر – خیابان شریعتی
  • تلفن 01135331517 , 01135331520
درباره مرکز