مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بناب

مرکز تصویربرداری بیمارستان بناب

سونوگرافی

  • آدرس بناب- خیابان مطهری
  • تلفن 535330
درباره مرکز