مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ هفده شهریور

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ هفده شهریور

رادیولوژی

  • آدرس اهواز - آبادان شطیط
  • تلفن 06134454546
درباره مرکز