مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان عجب شیر

مرکز تصویربرداری بیمارستان عجب شیر

  • آدرس عجب شیر - ابتدای کمر بندی
  • تلفن 4203
درباره مرکز