مرکزمرکز تصویربرداری دبیری

مرکز تصویربرداری دبیری

اسکن ایزوتوپ

  • آدرس تبریز-خیابان 17شهریور
  • تلفن 04135530213
درباره مرکز