مرکزمرکز تصویربرداری دکتر تجویدی

مرکز تصویربرداری دکتر تجویدی

  • آدرس اهواز - زیتون کارمندی -فلکه اول خیابان فرهاد
  • تلفن 06134434808
درباره مرکز