گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان سینا

مرکز تصویربرداری بیمارستان سینا

  • آدرس خوزستان - اهواز - کوت عبدالله پیچ خزامی
  • تلفن 06135550591

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان سینا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان سینا
  • خوزستان - اهواز - کوت عبدالله پیچ خزامی
  • 06135550591
مجوز ها و تاییدیه ها