مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان سینا

مرکز تصویربرداری بیمارستان سینا

  • آدرس اهواز - کوت عبدالله پیچ خزامی
  • تلفن 06135550591
درباره مرکز