مرکزمرکز تصویربرداری کوثر

مرکز تصویربرداری کوثر

سونوگرافی

  • آدرس فارسان - خیابان شهید بهشتی
  • تلفن 03827226088
درباره مرکز