مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی 

مرکز تصویربرداری بیمارستان بهشتی 

سنگ شکن , سونوگرافی , رادیولوژی , اسکن ایزوتوپ

  • آدرس همدان - ابتدای بلوار ارم
  • تلفن 08138274283 , 08138274286
درباره مرکز