مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایوان -خیابان معلم
  • تلفن 08433234609
درباره مرکز