مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان خامنه

مرکز تصویربرداری بیمارستان خامنه

  • آدرس شبستر - خامنه -خیابان شهید محمد خیابانی
  • تلفن 3255
درباره مرکز