مرکزمرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی

مرکز تصویربرداری جهاد دانشگاهی

سونوگرافی

  • آدرس اهواز - خیابان سلمان فارسی- خیابان حافظ جنوبی
  • تلفن 06132218089
درباره مرکز