مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بابل – خیابان سرگرد قاسمی
  • تلفن 01132252071
درباره مرکز