مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان سینا

مرکز تصویربرداری بیمارستان سینا

  • آدرس اصفهان-خیابان شمس آبادی
  • تلفن 03132205025
درباره مرکز