مرکزمرکز تصویربرداری گلباد-تبریز

مرکز تصویربرداری گلباد-تبریز

  • آدرس تبریز-آزادی- بین گلباد و گلگشت -ساختمان پزشکان گلباد
  • تلفن 04133361000
درباره مرکز