مرکزمرکز تصویربرداری دکترشیرازی

مرکز تصویربرداری دکترشیرازی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان
  • تلفن 05433219393
درباره مرکز