مرکزمرکز تصویربرداری دکتر سدیدی

مرکز تصویربرداری دکتر سدیدی

  • آدرس اهواز - آبادان - خیابان پرویزی
  • تلفن 06153223596
درباره مرکز