مرکزمرکز تصویربرداری کلینیک اسدآبادی

مرکز تصویربرداری کلینیک اسدآبادی

  • آدرس تبریز -خیابان بهار
  • تلفن 04132807263
درباره مرکز