مرکزمرکز تصویربرداری شبکه بهداشت تاکستان

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت تاکستان

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تاکستان-بلوار اما م (ره)
  • تلفن 02835222172
درباره مرکز