مرکزمرکز تصویربرداری مرکز بهداشت شهرستان تبریز

مرکز تصویربرداری مرکز بهداشت شهرستان تبریز

رادیولوژی

  • آدرس تبریز- میدان جهاد
  • تلفن 444057
درباره مرکز