مرکزمرکز تصویربرداری مراغه(عبدالهی فرد)

مرکز تصویربرداری مراغه(عبدالهی فرد)

ام.آر.آی

  • آدرس مراغه- روستای نوا بیمارستان امیرالمومنین بخش
  • تلفن 04137234200
درباره مرکز