مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام کلیبر

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام کلیبر

  • آدرس کلیبر -خیابان امام- خیابان ساحل
  • تلفن 2061
درباره مرکز