مرکزمرکز تصویربرداری مرکز آ موزشی درمانی بوعلی سینا

مرکز تصویربرداری مرکز آ موزشی درمانی بوعلی سینا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس قزوین- خیابان بوعلی
  • تلفن 02833332935
درباره مرکز