مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام میانه

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام میانه

  • آدرس میانه- خیابان امام
  • تلفن 04152237210
درباره مرکز