مرکزمرکز تصویربرداری خورگامی

مرکز تصویربرداری خورگامی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تالش - خیابان سعدی
  • تلفن 013 33422040
درباره مرکز