مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شفا

مرکز تصویربرداری بیمارستان شفا

سنگ شکن

  • آدرس شیراز-خیابان هفت تیر
  • تلفن 07132339015
درباره مرکز