مرکزمرکز تصویربرداری دکتر همتی -دکتر شبیری

مرکز تصویربرداری دکتر همتی -دکتر شبیری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمانشاه
  • تلفن 08337274253
درباره مرکز