مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان اردیبهشت

مرکز تصویربرداری بیمارستان اردیبهشت

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز – بلوار چمران
  • تلفن 07136284825 – 07136284821
درباره مرکز