مرکزمرکز تصویربرداری امام خمینی اسفراین

مرکز تصویربرداری امام خمینی اسفراین

سونوگرافی

  • آدرس اسفراین- خیابان امام رضا (ع)
  • تلفن 05837226004 , 05837626006
درباره مرکز