گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان امامی شیراز

درمانی

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان اردیبهشت
  • تلفن 07132360141

درباره بیمارستان امامی شیراز


تعداد تخت بیمارستان امامی شیراز

0

بخش های بستری بیمارستان امامی شیراز

بخش های ستاره دار بیمارستان امامی شیراز

بخش های کلینیکی بیمارستان امامی شیراز

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امامی شیراز

بیمه های تحت پوشش بیمارستان امامی شیراز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها