گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

عمومی

  • آدرس استان مرکزی - کمیجان - خیابان شهیدبهشتی
  • تلفن 08635453583

درباره بیمارستان بیمارستان امام علی (ع) کمیجان


تعداد تخت بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

23

بخش های بستری بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

اطفال - داخلی - نوزادان - LDR - زنان

بخش های ستاره دار بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

LDR - تختهای تحت نظر اورژانس - لیبر - دیالیز

بخش های کلینیکی بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

سرپایی اورژانس - درمانگاه اطفال - درمانگاه داخلی - درمانگاه دندانپزشکی - درمانگاه زنان و زایمان - درمانگاه روانپزشکی - درمانگاه تغذیه - دیابت - درمانگاه مامایی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان امام علی (ع) کمیجان

آزمایشگاه طبی - داروخانه - رادیولوژی - مامایی - سونوگرافی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان امام علی (ع) کمیجان
  • استان مرکزی - کمیجان - خیابان شهیدبهشتی
  • 08635453583
مجوز ها و تاییده ها