گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان 521ارتش مراغه

عمومی

درمانی

  • آدرس آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه
  • تلفن 04137452304

درباره بیمارستان 521ارتش مراغه


تعداد تخت بیمارستان 521ارتش مراغه

0

بخش های بستری بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های ستاره دار بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های کلینیکی بیمارستان 521ارتش مراغه

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 521ارتش مراغه

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 521ارتش مراغه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها