گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

عمومی

درمانی

  • آدرس زنجان - خیابان سعدی شمالی
  • تلفن 02433444280 , 02433444281

درباره بیمارستان 554 منطقه ای ارتش


تعداد تخت بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

50

بخش های بستری بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

داخلی - جراجی - داخلی - جراحی - روانپزشکی مردان

بخش های ستاره دار بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

تختهای بخش اورژانس

بخش های کلینیکی بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

بخش های پاراکلینیک بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان 554 منطقه ای ارتش

پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس بیمارستان 554 منطقه ای ارتش
  • زنجان - خیابان سعدی شمالی
  • 02433444280 - 02433444281
مجوز ها و تاییدیه ها