گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

عمومی

درمانی , آموزشی , پژوهشی

  • آدرس کرمان - کوهبنان - میدان آزادی
  • تلفن 03431328000 , 03431328001 , 03431328002 , 03431328003

درباره بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی


تعداد تخت بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

0

بخش های بستری بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

بخش های ستاره دار بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

بخش های کلینیکی بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

بیمه های تحت پوشش بیمارستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها