کلینیکدرمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

درمانگاه شبانه روزی حضرت علی اصغر

عمومی

آدرس:

تهران - شهرری - دولت آباد - فلکه دوم - خیابان شهید برادران بهشتی - خیابان شهید پورزاهد -خیابان شهید طبائی

تلفن تماس:

3338891 , 3338892

مجوز ها و تاییدیه ها