کلینیکدرمانگاه شبانه روزی برزویه

درمانگاه شبانه روزی برزویه

عمومی

آدرس:

تهران - شهر قدس - خیابان امام خمینی - روبروی بانک کشاورزی

تلفن تماس:

2623820020

مجوز ها و تاییدیه ها