کلینیکدرمانگاه خیریه یگانگی

درمانگاه خیریه یگانگی

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان میرزا کوچک خان - کوچه کیخسرو شاهرخ

تلفن تماس:

02166707750

مجوز ها و تاییدیه ها