کلینیکدرمانگاه شبانه روزی ایران

درمانگاه شبانه روزی ایران

عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - بلوار رسول اکرم

تلفن تماس:

2623227665

مجوز ها و تاییدیه ها