کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مقصودلو

درمانگاه شبانه روزی مقصودلو

عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - وحیدیه - بلوار امام خمینی - روبروی داروخانه قاسم پور

تلفن تماس:

2623632005

مجوز ها و تاییدیه ها