کلینیکدرمانگاه شبانه روزی لادن

درمانگاه شبانه روزی لادن

عمومی

آدرس:

تهران - شهر قدس - میدان مصلی - جنب بانک ملی

تلفن تماس:

2623883955

مجوز ها و تاییدیه ها