کلینیکدرمانگاه شبانه روزی فرهنگ

درمانگاه شبانه روزی فرهنگ

عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - فاز یک اندیشه - میدان امام خمینی - ابتدای خیابان 7 غربی

تلفن تماس:

2623525433

مجوز ها و تاییدیه ها