کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شهید باقری

درمانگاه شبانه روزی شهید باقری

عمومی

آدرس:

تهران - انتهای اتوبان همت - شهرک غرب شهید باقری - خیابان پرفسور سمیعی

تلفن تماس:

02144731774

مجوز ها و تاییدیه ها