کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مهرشاد

درمانگاه شبانه روزی مهرشاد

عمومی

آدرس:

تهران - شهر قدس - خیابان طالقانی - پلاک 150

تلفن تماس:

2623873956

مجوز ها و تاییدیه ها